Τελευταία Νέα

Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2017

26 Σεπτεμβρίου, 2017
  • Τον Ιούνιο του 2017, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την έκδοση ΚΟΔ, ύψους 50 εκατ. πενταετούς διάρκειας, με κουπόνι 4,25%.
  • Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 5,2 εκατ. €, έναντι ζημιών 1,2 εκατ. €, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
  • Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 12,6 εκατ. € σημειώνοντας αύξηση 86%.
  • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 100,3 εκατ. € σημειώνοντας αύξηση 45%.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ,  κ. Βασίλης Μπίλλης ανέφερε:

«Το 1o εξάμηνο του 2017, σε μία ακόμα δύσκολη για την ελληνική οικονομία περίοδο, η Εταιρεία πέτυχε εκ νέου να βελτιώσει τα οικονομικά της μεγέθη, απόρροια αφ’ ενός της στρατηγικής εξωστρέφειας που σταθερά τα τελευταία χρόνια ακολουθεί, αλλά και της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης της κοστολογικής της βάσης. Παρά την έντονη μεταβλητότητα στις αγορές των βασικών μετάλλων, μεταξύ των οποίων και στον μόλυβδο, που αποτελεί την κύρια πρώτη ύλη στην παραγωγή μπαταριών και την υποχώρηση του δολαρίου, η σημαντική διασπορά της πελατειακής βάσης, γεωγραφικά και προϊοντικά, σε συνδυασμό με την σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων, συνέβαλαν στην απορρόφηση των παραπάνω πιέσεων. Παράλληλα, ο Όμιλος συνέχισε την υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος προγραμματισμένης επέκτασης της παραγωγικής του δυναμικότητας, προκειμένου να επιτύχει τον στρατηγικό του στόχο για περαιτέρω διείσδυση και ενίσχυση του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Το 1ο εξάμηνο του 2017, σημαντική στα αποτελέσματα του Ομίλου υπήρξε και η συνεισφορά της θυγατρικής Sunlight Recycling, με έδρα την Κομοτηνή. Έχοντας αυξήσει σημαντικά την παραγωγική της ικανότητα, αλλά και εξορθολογίζοντας το μείγμα πρώτων υλών της, πέτυχε βελτίωση των παραγωγικών της δεικτών και της λειτουργικής της κερδοφορίας»

 

Οικονομικά αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2017

1H 2017 1H 2016 Δ %
Κύκλος Εργασιών 100.252.678 69.106.419 45%
EBITDA   12.601.260   6.773.376 86%
Περιθώριο EBITDA 12,6% 9,8% 280 (Δ bps)
Κέρδη μετά φόρων 5.228.311 -1.227.625

Αναλυτικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε 100,3 εκατ. €, έναντι 69,1 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2016, γεγονός που αποδίδεται αφ’ ενός στην μεγέθυνση των μεριδίων αγοράς και του όγκου πωλήσεων στις μπαταρίες βιομηχανικών και αμυντικών εφαρμογών, και αφ’ ετέρου στην αύξηση της τιμής του μολύβδου και  άρα και των τιμών προϊόντος, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ιδιαίτερη δε αναφορά, πρέπει να δοθεί στην συνεχιζόμενη ανάπτυξη των πωλήσεων των βιομηχανικών μπαταριών (κίνησης και εφεδρικής χρήσης), όπου η ποιότητα, η ταχύτητα παράδοσης και το after sales service συνιστούν τους πλέον σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας (critical success factors).

Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA): Σε ομιλικό επίπεδο, το EBITDA ανήλθε στα 12,6 εκατ. € (11,8 εκατ. €, η Εταιρεία) σημειώνοντας αύξηση 86%, απόρροια τόσο  της αύξησης του όγκου πωλήσεων και την βελτίωση της παραγωγικότητας στις δύο παραγωγικές μονάδες του Ομίλου και αφ’ ετέρου στην αναλογικά μικρότερη αύξηση των εξόδων διάθεσης αλλά και την διατήρηση των εξόδων διοίκησης στα επίπεδα του 2016. Το EBITDA margin δε, διαμορφώθηκε στο 12,6%, ήτοι 280 bps υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι.

Κέρδη μετά φόρων: Δεδομένων των παραπάνω και σε συνδυασμό με την μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, απόρροια της απομόχλευσης των μεγεθών της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (deleverage) και της βελτίωσης στην διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, ο Όμιλος επέτυχε κέρδη μετά φόρων 5,2 εκατ. € , έναντι ζημιών 1,2 εκατ. €, το 2016.

Προοπτικές

Παρά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι στις αγορές του εξωτερικού στις οποίες κυρίως δραστηριοποιείται, υπάρχουν ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση του μεριδίου αγοράς και αύξησης των πωλήσεων του. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος μετά την πρόσφατη έκδοση του ομολογιακού δανείου των 50 εκατ. €, έχει στην διάθεση του επιπλέον πόρους για την εφαρμογή των σχεδίων επέκτασής του, τόσο παραγωγικά, συνεχίζοντας το λελογισμένο πρόγραμμα αύξησης της δυναμικότητας και μείωσης του κόστους, όσο και εμπορικά, με την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού.  Συνεχίζει δε, να είναι προτεραιότητα η ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και λύσεων, που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της Sunlight, καθιστώντας την ως έναν από τους πλέον καινοτόμους και αξιόπιστους προμηθευτές μπαταριών, παγκοσμίως.